ژل بازی

واتراسلایم چیست؟

/sample-article

ژله ای رقیق و بسیار نرم از خانواده اسلایم ها است که  همانند آب شکل هر ظرفی را به خود می گیرد.